• <Ph.D>

  Name

  Degree

  Year

  Affiliation

  Karam Hwang

  Ph.D

  2018

  Samsung

  Kibeom Kim

  Ph.D

  2019

  KAIST, EMC Lab

  Jaeyong Cho

  Ph.D

  2019

  Huwin

  Dongwook Kim

  Ph.D

  2019

  KAIST, EMC Lab


  <MS>

  Name

  Degree

  Year

  Affiliation

  Kiwon Hwang

  MS

  2013

  HanHwa Explosives

  Sunghwan Kim

  MS

  2014

  Hyundai Motors Group

  Sungkyu Kim

  MS

  2014

  LG Electronics, CTO

  Hwansoo Moon

  MS

  2015

  Hyundai Motors Group

  Minho Kim

  MS

  2015

  Mando, Global R&D Center

  Jesung Yoo

  MS

  2015

  LG Chemical, R&D Center

  Jaehyoung Park

  MS

  2016

  KAIST, EMC Lab

  Bumjin Park

  MS

  2017

  KAIST, EMC Lab

  Jangyong Ahn

  MS

  2018

  KAIST, EMC Lab

  Hongkyun Kim

  MS

  2018

  KAIST, Bio and Brain Engineering

  Yujun Shin

  MS

  2018

  KAIST, EMC Lab

  Haerim Kim

  MS

  2019

  KAIST, EMC Lab